Gåshaga Strand Båtklubb
  
 
 »   Nyheter
 »   Kalender
 »   Forum
 »   Verksamhet
 »   Styrelse
 »   Bildarkiv
 »   Protokoll
 »   Avgifter
 »   Stadgar
 »   Karta
 »   Blanketter
 »   Länkar
 »   Frågor och Svar
 »   Besöksfrekvens
 »   Om webbplatsen
 »   Startsidan

 »   Logga in - Medlem
 »   Logga in - Admin
  


 

STADGAR för Gåshaga Strand Båtklubb

Gällande från 2008 (senast reviderad 2011-03-17) 

1.                  Gåshaga Strand Båtklubb (GSBK eller klubben), som stiftats 2001, har till ändamål att främja intresset för segel- och motorbåtsport samt att tillhandahålla hamnplatser till GSBK:s medlemmar.

2.                  För att berättigas till medlemskap i GSBK skall sökande vara (i) fysisk person, och (ii) direkt, eller indirekt genom juridisk person, ägare till fastighet i området Gåshaga Strand.  Medlemskap kan bestå av:

-          aktiv medlem med hamnplats,

-          passiv medlem utan hamnplats. Styrelsen skall fördela och fastställa turordning till hamnplatser. Hamnplats får ej tilldelas medlem för båt vars storlek innebär att hamnplatsens bredd överstiger 4,5 meter.  

3.         Mom. 1. Beviljat medlemskap berättigar inte automatiskt till hamnplats, men är en förutsättning för att plats skall kunna tilldelas. Gällande insats till föreningen skall betalas i samband med att medlem antages.

Mom. 2. Om medlem med hamnplats utträder ur föreningen, som följd av att medlem överlåter sin fastighet, har förvärvaren av fastigheten rätt att inträda i föreningen och överta överlåtarens rätt till hamnplats, om förvärvaren i övrigt uppfyller kraven på medlemskap i båtklubben. I det fall sådant övertagande av hamnplatsen ej sker, löser GSBK in hamnplatsen genom att återbetala inbetald insats till den tidigare medlemmen. Återbetalning sker när GSBK har erhållit insats från ny medlem avseende den inlösta hamnplatsen. Den nya medlemmen betalar gällande årsavgifter. Ovanstående villkor gäller ej vid exekutiv försäljning av fastigheten då båtplatsen återgår till GSBK utan att någon ersättning skall utgå till den tidigare medlemmen.

Mom. 3. Om medlem önskar utträda ur klubben utan samband med överlåtelse av fastighet skall detta ske skriftligen till styrelsen. Utträde sker vid utgången av det år under vilket uppsägningen gjordes. Vid utträdet återgår hamnplatsen till GSBK och GSBK skall lösa in hamnplatsen genom att återbetala inbetald insats till den tidigare medlemmen. Återbetalning sker dock först när GSBK har erhållit insats från ny medlem avseende den inlösta hamnplatsen. 

4.         Ansökan om medlemskap skall ske skriftligen med angivande av namn, adress, telefonnummer samt i förekommande fall uppgift om storlek (längd och bredd) samt typ av sökandens båt. 

5.                  Mom. 1. Medlem som uppträder på sådant sätt att klubbens anseende skadas, motverkar klubbens syfte, skadar dess intressen eller icke fullgör sina skyldigheter enligt stadgarna, klubbens allmänna regler eller av årsmötet beslutade föreskrifter, kan av styrelsen uteslutas ur klubben. Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen givits tillfälle att yttra sig inom viss av styrelsen angiven tid (minst 14 dagar). Beslut om uteslutning skall med angivande av orsak utan dröjsmål delges vederbörande medlem med rekommenderat brev.            

Mom. 2. Styrelsen får medge att medlem med högst ett år i taget i andra hand hyr ut sin hamnplats och i övrigt i enlighet med föreskrifter som styrelsen från tid till annan beslutar. Medlem måste skriftligen ansöka om sådan andrahandsuthyrning senast den 31 mars det år andrahandsuthyrningen skall ske.            

Mom. 3. Medlem får inneha mer än en hamnplats. Om medlem innehar mer än en hamnplats får styrelsen – om antalet hamnplatser inte är tillräckligt för att tillgodose att samtliga medlemmar, som önskar det, erhåller hamnplats – besluta om att GSBK löser in överskjutande hamnplats genom återbetalning av erlagd insats för den inlösta hamnplatsen. Om inte annat kan överenskommas skall inlösen i sådant fall ske med början från den medlem som senast erhållit en överskjutande hamnplats. Vid inlösen av överskjutande hamnplats skall, om inte annat överenskommes med medlemmen, medlemmens minsta hamnplats inlösas. Styrelsens beslut om inlösen måste fattas senast den 28 februari det år då inlösen skall ske. 

6.                  Mom. 1. Klubben ansvarar inte för skador som åsamkats medlems båt i hamnen eller annars och inte heller vid torr- och sjösättning.

Mom. 2. Medlem som begagnar klubbens hamnplatser är skyldig att hålla sin båt tillfredställande försäkrad. Detsamma skall gälla medlem som hyr ut eller annars låter annan nyttja sin hamnplats. I sådana fall är medlemmen skyldig att tillse att nyttjaren håller sin båt tillfredställande försäkrad.
 

7.         Medlem skall inom tid, som styrelsen bestämmer, erlägga de avgifter som beslutas av årsmötet eller extra möte. 

8.                  Mom. 1. Styrelsen skall utgöras av minst sex ledamöter. Ordförande och övriga ledamöter samt eventuella suppleanter väljs av årsmöte eller extra möte för tiden intill slutet av nästa årsmöte. Ledamöterna kan omväljas.

Mom. 2. Årsmötet kan, där förslag så föreligger, även välja vem av de valda ledamöterna som skall vara vice ordförande, kassör, sekreterare, hamnkapten och klubbmästare. I annat utser styrelsen inom sig dessa funktionärer.

Mom. 3. Styrelsen har sitt säte i Lidingö.

Mom. 4. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden. Styrelsen skall sammanträda när minst två av styrelseledamöterna gör framställning därom.
Mom. 5. Styrelsen är beslutför när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

Mom. 6. Beslut av styrelsen fattas genom öppen omröstning. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av sammanträdets ordförande. 
 

9.         Mom. 1. Det åligger styrelsen att: 

-         handha klubbens ekonomi och övriga angelägenheter,

-         fastställa allmänna regler för klubben,

-         behandla alla frågor, som hänskjutes till dess avgörande,-         med intresse och omtanke övervaka klubbens verksamhet i dess helhet och föra dess talan,

-         tillse att stadgar och ordningsföreskrifter efterlevs,-         administrera klubbens hemsida,

-         till årsmötet avge berättelse över det gångna verksamhetsåret, samt

-         föra klubbens medlemsmatrikel. 

Mom. 2. Det åligger ordföranden att leda förhandlingarna i styrelsen och att utöva ledningen inom klubbens verksamhet samt att kontrollera att övriga styrelseledamöter fullgör sina skyldigheter. 

Mom. 3. Det åligger sekreteraren att föra protokoll vid styrelsens sammanträden samt att sköta klubbens korrespondens. 

Mom. 4. Det åligger kassören att inkassera och förvalta klubbens medel, att föra klubbens räkenskaper, att upprätta bokslut per 1 januari – 31 december, att betala klubbens utgifter enligt ordföranden attesterade handlingar samt att senast den 1 februari överlämna räkenskaperna till revisorerna. 

Mom. 5. Det åligger hamnkaptenen att fördela hamnplatser samt svara för ordningen i hamnen/klubbområdet. 

Mom. 6. Det åligger klubbmästaren att handha och ansvara för klubbens byggnader och materiel. 

Mom. 7. Klubbens firma tecknas av ordföranden, sekreteraren och kassören, två i förening. 

Mom. 8. Styrelsen får inte utan årsmötes eller extra mötes medgivande sälja eller överlåta klubbens byggnader. 

10.       Mom. 1. På årsmöte utses två revisorer och en suppleant för dem för tiden intill slutet av nästa årsmöte. Det åligger revisorerna att i god tid före årsmötet till styrelsen överlämna ett exemplar av revisionsberättelsen. Revisionsberättelsen skall uppge om ansvarsfrihet kan beviljas styrelsen för det gångna verksamhetsåret. Revisorer och suppleant kan omväljas.            

Mom. 2. På årsmöte utses tre ledamöter, varav en skall vara sammankallande, att utgöra klubbens valberedning för tiden intill slutet av nästa årsmöte. Ledamöterna kan omväljas. Det åligger valberedningen att i god tid före årsmötet till styrelsen överlämna förslag till val av styrelse, inklusive ordförande, jämte eventuella suppleanter samt revisorer och revisorssuppleant.  

11.       Årsmöte skall hållas före mars månads utgång varje år på dag och plats som styrelsen bestämmer. Extra möte hålles när styrelsen finner anledning därtill och på sådan tid och plats att tillräcklig anslutning kan förväntas från klubbmedlemmarnas sida.  Vid årsmöte skall förekomma: 

-         val av ordförande och sekreterare för årsmötet,
-         val av två protokollsjusterare,
-         föredragande och godkännande av styrelsens och revisorernas
berättelser,
-         fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret,
-         fastställande av avgifter,
-         val av ordförande samt övriga ledamöter i styrelsen jämte eventuella suppleanter,
-         val av två revisorer jämte en suppleant,
-         val av ledamöter i valberedningen,
-         behandling av ärende som hänskjutits till årsmötets avgörande av medlem som senast den 1 februari anmält ärende för avgörande av årsmötet, samt
-         övriga ärenden som är av beskaffenhet att behandlas på årsmötet. 

12.       Kallelse jämte dagordning till årsmöte eller extra möte skall ske skriftligen minst 10 dagar före mötet. Beslut och val på möte skall ske genom öppen omröstning såvida inte sluten votering begärs. Vid lika röstetal äger mötets ordförande utslagsröst. Styrelsen är skyldig att kalla till extra möte när revisorerna med angivande av skäl skriftligen så kräver, eller när det för angivet ändamål begärs av minst en tiondel av klubbens röstberättigade medlemmar. Underlåter styrelsen att inom tre veckor kalla till möte, får den som krävt mötet kalla till detta. Vid möte får endast i dagordningen upptagna ärenden avgöras. 

13.       Medlem, som i föreskriven ordning betalt sina avgifter till klubben har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom fullmakt. 

14.       Ändring av dessa stadgar kan ej ske utan att två på varandra följande möten, varav minst ett årsmöte, genom enkel majoritet beslutar detta. 

15.       Klubben kan upplösas genom beslut fattade enligt punkt 14 ovan. Beslut om klubbens upplösning skall för att bli gällande, biträdas av minst två tredjedelar av de på respektive möte avgivna rösterna. I händelse av klubbens upplösning skall styrelsen avveckla klubbens tillgångar på lämpligt sätt, varefter styrelsen skall återbetala inbetalda insatser till medlemmarna. Klubbens därefter överskjutande tillgångar skall gagna båtsportens främjande inom

Lidingö.________________________ 


 

     Maj 2021
V Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön
17     12
183456789
1910111213141516
2017181920212223
2124252627282930
2231

 Nyheter

  • Årsstämma år 2020
Årsstämman år 2020 hå...
(2020-02-16)

  • Årsmöte 2019
Årsmötet 2019 hålls 2...
(2019-03-15)

  • Båtmässa 8 mars
Den 8 mars åker vi ge...
(2019-02-18)


Webbplatsen baserad på: FSY PLUS 2.1
© Wikinggruppen