Gåshaga Strand Båtklubb
  
 
 »   Nyheter
 »   Kalender
 »   Forum
 »   Verksamhet
 »   Styrelse
 »   Bildarkiv
 »   Protokoll
 »   Avgifter
 »   Stadgar
 »   Karta
 »   Blanketter
 »   Länkar
 »   Frågor och Svar
 »   Besöksfrekvens
 »   Om webbplatsen
 »   Startsidan

 »   Logga in - Medlem
 »   Logga in - Admin
  

Styrelse


Styrelsen i GSBK består under 2014 av följande medlemmar:

Louise Härntoft - Ordförande

Jonas Bengtsson - Vice ordförande 

Pernilla Peterson - Klubbmästare

Lars Werner - Hamnkapten, brygganläggning  

Per Levin - Vice hamnkapten, båtplatser  

Per Andersson - Kassör

Cristina Rooth - Sekreterare 

Styrelsen kontaktas via gashagastrandbk@gmail.com

Revisorer
Fredric Ankarcrona
 

Tomas Björksiöö

Valberedning                                                                                          

Mathias Lagerros, sammankallande 

Linda Bengtsson

Oscar Edholm                                                                                                     Arbetsbeskrivning för styrelsemedlemmar i Gåshaga Strand Båtklubb 

Styrelsen skall utgöras av minst 6 ledamöter.

Ordförande väljs av årsmöte.     

Årsmötet kan, där förslag så föreligger, även välja övriga funktionärer. I övriga fall utser styrelsen inom sig vice ordförande, kassör, sekreterare, hamnkapten och klubbmästare.

Styrelsen har sitt säte i Lidingö.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden. Styrelsen skall sammanträda när minst två av styrelseledamöterna gör framställning därom.
Styrelsen är beslutsför när minst tre ledamöter är närvarande och ense om beslutet.

Beslut inom styrelsen fattas genom öppen omröstning. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av sammanträdets ordförande.
 

Det åligger styrelsen att:

  • handha klubbens ekonomi och övriga angelägenheter,
  • fastställa allmänna regler,
  • behandla alla frågor, som hänskjutas till dess avgörande, med intresse och omtanke övervaka klubbens verksamhet i dess helhet och föra dess talan
  • tillse att stadgar och ordningsföreskrifter efterlevs
  • till årsmötet avge berättelse över det gångna verksamhetsåret
  • föra klubbens matrikel. Klubbens firma tecknas av ordföranden, sekreteraren och kassören, två i förening. Styrelsen äger inte utan årsmötes eller extra mötes medgivande sälja eller överlåta klubbens fasta egendom.  

Ordförande: Ordförande åligger att leda förhandlingarna i styrelsen och att utöva ledningen inom klubbens verksamhet samt att kontrollera att övriga styrelseledamöter fullgör sina skyldigheter. Samt kallar och leder styrelsemöten & årsmöte. Ansvarig för klubbens väl och ve samt att klubbens mål uppfylls. 

Vice ordförande: Ställföreträdande ordförande. Leder diverse projekt & aktiviteter.  

Sekreterare: Sekreteraren åligger att föra protokoll vid styrelsens sammanträden, att sköta klubbens korrespondens. För anteckningar vid styrelsemöten och årsmöten om ingen annan utses. Lagrar noteringar från möten. 

Klubbmästare: Klubbmästaren åligger att handha och ansvara för klubbens fastigheter och materiel. Kallar och håller i städdagar.

Kassör: Kassören ansvarar för att inkassera och förvalta klubbens medel, att föra klubbens räkenskaper, att upprätta bokslut per 1 januari – 31 december, att betala klubbens utgifter enligt ordföranden attesterade handlingar samt att senast den 1 februari överlämna räkenskaperna till revisorerna. Gör budget för respektive år. Ansvarig för medlemsregistret inkl. uppdateringar. 

Hamnkapten: Hamnkapten åligger att fördela båtplatser samt svara för ordningen i hamnen/klubbområdet. Ansvarig för allt som händer i hamnen. Kontaktperson vad gäller nya medlemmar.

     April 2021
V Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930

 Nyheter

  • Årsstämma år 2020
Årsstämman år 2020 hå...
(2020-02-16)

  • Årsmöte 2019
Årsmötet 2019 hålls 2...
(2019-03-15)

  • Båtmässa 8 mars
Den 8 mars åker vi ge...
(2019-02-18)


Webbplatsen baserad på: FSY PLUS 2.1
© Wikinggruppen